เด็กไทยจมน้ำตายอันดับ 1 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ISBN:

Published:

Paperback

184 pages


Description

เด็กไทยจมน้ำตายอันดับ 1  by  อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

เด็กไทยจมน้ำตายอันดับ 1 by อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 184 pages | ISBN: | 10.51 Mb

แคละสายตา กสายเสียแลว โศกนาฏกรรมทีคุณปองกันได ขอเพียงไมประมาทเทานันภัยใกลตัวลูกทีพอแมนึกไมถึง เดกไทยจมนำตายเปนอันดับหนึง เปนเรืองจริงทีรวบรวมจากแบบสอบถามของผูประสบทุกขทีตองสูญเสียบุตรหลานไดมอบใหกับโรงพยาบาลรามาธิบดีที นายแพทยอดิศักดิ ผลิตผลการพิมพMoreแค่ละสายตา ก็สายเสียแล้ว โศกนาฏกรรมที่คุณป้องกันได้ ขอเพียงไม่ประมาทเท่านั้นภัยใกล้ตัวลูกที่พ่อแม่นึกไม่ถึง เด็กไทยจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง เป็นเรื่องจริงที่รวบรวมจากแบบสอบถามของผู้ประสบทุกข์ที่ต้องสูญเสียบุตรหลานได้มอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นผู้เรียบเรียง ที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กไทยทำลายสถิติ เสียชีวิตจากการจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ หนังสือเล็ก ๆ เล่มนี้คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้หันมาดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดลูก ๆ หลาน ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ให้คนในชุมชนหันมาแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย ในละแวกที่อยู่อาศัยร่วมกัน และหันมาสนใจและช่วยกันแก้ปัญหานี้ หลังจากที่ปล่อยให้เรื้อรังมานานEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เด็กไทยจมน้ำตายอันดับ 1":


motosportshow.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us